TOPGAZDINKA - kvalitné kuchynské potreby
Logo
Tel. kontakt
Po-Štv 9:00-14:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Blog
  3. Podmienky súťaže – „Vianočná súťaž“
03.11.2019

Podmienky súťaže – „Vianočná súťaž“

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

Usporiadateľ súťaže:
ROVAKIA s.r.o, (internetový obchod www.topgazdinka.sk), Odborárov 102, 945 01 Komárno, IČO: 50683845, DIČ: SK2120421446. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 42426/N.

Telefón: 0915477255

E-mail: info@topgazdinka.sk

Web: www.topgazdinka.sk

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. K účasti na súťaži „Vianočná súťaž „ je potrebné mať založené užívateľské konto na Facebooku. Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním komentára pod príspevok na facebookovej stránke Topgazdinka.sk a následným zdielaním súťažného obrázka (statický vizuál pozostávajúci z troch darčekov označených číslom od 1 do 3). Súťažiaci vopred nebude vedieť, o aký výrobok BerlingerHaus súťaží. Súťaž trvá v čase od 04.12.2019 od 16.00 h do 18.12.2019 do 24.00 h. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

V každom darčeku na našom obrázku sa nachádza iný výrobok BerlingerHaus:

Rajnica s mramorovým povrchom 1,2L 

https://www.topgazdinka.sk/Rajnica-s-mramorovym-povrchom-1-2L-BERLINGERHAUS-BH-1255N-d1031.htm

6 dielna sada kuchynských nožov

https://www.topgazdinka.sk/Sada-kuchynskych-nozov-6-dielna-BERLINGERHAUS-BH-2337-d1474.htm

3 dielna sada dóz na cukor, čaj a kávu

https://www.topgazdinka.sk/Sada-doz-3-dielna-BERLINGERHAUS-BH-1605-d1387.htm

Do komentára uveďte ľubovoľné číslo darčeka a ste v hre o v nej skrytý produkt BerlingerHaus. Do súťaže sa môžete zapojiť iba raz s jedným číslom.

V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, tak si  usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiaceho si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.  Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky Topgazdinka.sk. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne od 04.12.2019 v čase od 16.00 h do 18.12.2019 do 24.00 h v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú komentár s odpoveďou a následne zdielajú súťažný obrázok  týkajúci sa súťaže BerlingerHaus na sociálnej sieti Facebook. Komentáre súťažiacich budú rozdelené do troch kategórií na základe čísla darčeka uvedeného v komentári (t. j. podľa zvolenej výhry) a z každej kategórie bude náhodne vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa produkt BerlingerHaus ukrytý v predmetnom darčeku. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru (jeden výrobok BerlingerHaus). Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania formou komentára pri ich súťažných komentároch na facebookovej stránke. Ak sa výherca neprihlási na e-mail: info@topgazdinka.sk a neposkytne svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovné výhry:

1x Sada dóz 3 dielna BERLINGERHAUS BH-1605

1x Sada kuchynských nožov 6 dielna BERLINGERHAUS BH-2337

1x Rajnica s mramorovým povrchom 1,2L BERLINGERHAUS BH-1255N

Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier uvedených počas komunikácie súťaže.
Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.


Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a / alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke. Účasťou v súťaži (pridaním komentára pod príspevok  a následným zdieľaním vianočnej súťaže BerlingerHaus) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci usporiadateľu súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového profilu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@topgazdinka.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.topgazdinka.sk). Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

 V Komárne, dňa 04.12.2019

 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Nenechajte si ujsť naše novinky

 

Tipy pre gazdinky

TOPGAZDINKA.SK
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk